„Radosť a vnímanie vlastnej hodnoty, prijatia a lásky, zažívanie pocitu užitočnosti a schopnosti tvoriť, sú všetko faktory obrovskej hodnoty pre ľudskú dušu.”
Maria Montessori

 

Montessori Terapia

 vychádza z princípov pedagogiky Márie Montessori a dlhoročnej terapeutickej praxe Lory Anderlik. Pani Anderlik spolu s ďalšími spolupracovníkmi Mníchovského Kinderzentra pod vedením prof. Hellbrügeho ďalej aplikovali montessori prvky pri práci so znevýhodnenými deťmi. Dosiahli pozoruhodné výsledky - deti skutočne napredovali a mohli tak zažiť skutočnú inklúziu vo svojom prirodzenom prostredí. Najmä v dobe, kedy je inklúzia tak pálčivou otázkou, prináša Metóda montessori terapie pomocnú ruku s jej riešením.

 Terapia vťahuje do procesu celú rodinu dieťaťa a ukazuje, ako v potenciál dieťaťa veriť. Prostredníctvom láskavého a zároveň pevného prístupu pomáha dieťaťu prekonávať bariéry a dosahovať stále vyššiu mieru samostatnosti a rozvoja. Dobre nastavené prostredie mení prežívanie, motiváciu, konanie i správanie dieťaťa. Skúsenosti odborníkov, a aj naše vlastné, nás neustále utvrdzujú v tom, že každé dieťa je vzdelávateľné.

 Východiskový bod je aktuálny stav dieťaťa a jeho vývinové fázy. Na terapii budeme postupne nachádzať silné stránky a záujem dieťaťa, prostredníctvom ktorých nastavíme rozvojový plán. Cieľom montessori terapie je rozvoj dieťaťa v najväčšej možnej miere a prirodzené začlenenenie sa do prostredia, v ktorom žije – do rodiny, komunity, školy.