O nás

 

Mgr. Lucia Jakabová

 Už počas štúdia psychológie na Trnavskej univerzite som sa stretla s myšlienkami Marie Montessori, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili moje ďalšie smerovanie. Oslovil ma celostný pohľad na rozvoj dieťaťa a taktiež nezlomná viera v jeho potenciál. Aj preto po ukončení školy smerovali moje prvé kroky do detského montessori centra, kde som sa ďalej sa vzdelávala.

 Absolvovala som odborné školenia zamerané na montessori pedagogiku a rešpektujúcu komunikáciu: Národný kurz montessori pedagogiky v Bratislave (vek 3-6), Montessori pre MŠ v Brne, Montessori manuál (pre deti 0-3), Montessori kurz pre školský vek (6-12), Rešpektovať a byť rešpektovaný. Vzdelávala som sa v oblasti psychologickej diagnostiky: Hand test, Test kresby postavy, Test stromu, Wechslerova inteligenčná škála, Diagnostika a terapia čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácií dr. Sindelarovej, Školský program INPP. Získala som certifikáty v psychologických relaxačných technikách: Autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia. Absolvujem aj vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi s poruchami autistického spektra: Využívanie EBI pri práci s deťmi s PAS. Na terapeutickú prácu som sa pripravovala na výcviku Montessori terapie, ktorý viedli odborníci na inklúziu z mníchovského Kindercentra. Svoj pohľad na človeka si dopĺňam ďalším vysokoškolským štúdiom teológie a filozofie.

 S deťmi aj rodičmi pracujem intenzívne už 7 rokov. Počas tohto obdobia som sa stretla s mnohými príbehmi, ktoré vzbudzujú vo mne bázeň pred jedinečnosťou každého dieťaťa. V našom centre sme vytvorili úspešný model inklúzie detí predškolského veku. Vďaka tomu som si naplno uvedomila, že každé dieťa je vzdelávateľné a v podnetnom a zdravom prostredí môže dosiahnuť veľmi vysokú úroveň svojich schopností.

 

Mgr. Lucia Smičeková

 Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku v Bratislave. Už počas štúdia som sa venovala sluchovo postihnutým deťom a deťom s ťažkosťami v oblasti emočného alebo sociálneho vývinu. Takmer 10 rokov som pracovala ako špeciálny pedagóg v medzinárodnom školstve. Individuálne som sa venovala deťom s poruchami učenia a inými odlišnosťami. Po objavení Montessori metódy pred 20 rokmi som sa začala vzdelávať na diplomovaných kurzoch pre vek 3 – 6 na Slovensku a 6 – 12 v Čechách a Nemecku.

 Absolvovala som medzinárodné montessori konferencie a prehlbovacie semináre a workshopy v oblasti Montessori pedagogiky. Po materskej dovolenke som pracovala v AMI akreditovanej montessori škôlke. Montessori pedagogike sa venujem 16 rokov. Pred 9 rokmi som založila montessori skupinu domáceho vzdelávania, kde som 9 rokov sprevádzala postupne deti všetkými trojročiami. Dnes sú z nich mladí stredoškoláci.

 Montesori pedagogike som ostala verná a moje nadšenie sa prehĺbilo po absolvovaní dvojročného výcviku monetssori terapie pod vedením Lore Anderlik a Dagmar Martin. To mi umožnilo plnohodnotne prepojiť svoje špeciálno-pedagogické skúsenosti s Montessori metódou. Absolvovala som okrem iného aj psychologické semináre zamerané na vplyv vzťahovej väzby na vývin mozgu, diagnostiku vzťahovej väzby, intenzívny kurz Feuersteinovej metódy, semináre EBI zamerané na prácu s deťmi s PAS...

 V praxi sa venujem najmä individuálnej a terapeutickej práci s deťmi s odlišnosťami, montessori školeniam pre učiteľov a rodičov, výchovnému poradenstvu ako aj konzultantskej činnosti pre vzdelávacie zariadenia zamerané na montessori pedagogiku. Spolupracujem napríklad s Pressburg Montessori Preschool, Súkromnou montessori ZŠ Jolly Homeschool, Vzdelávacím Montessori centrom Krasňanko, Brilliant Stars International School & Kindergarten.

 Toho času som účastníčkou výcviku terapie hrou z psychoanalytického pohľadu pod vedením PhDr. Evy Reichelovej, CSc.

 Pri práci s deťmi a ich rodinami sa stretávam s túžbou a silnou odhodlanosťou detí rásť. Každé z nich v sebe nosí jedinečný potenciál, ktorý mu môžeme na jeho ceste pomôcť rozvinúť prostredníctvom porozumenia jeho potrebám, vytváraním podnetného prostredia a bezpečných vzťahov. K tomu nám v procese pomáha budovanie dôvery, prijatie, otvorená komunikácia, rešpekt a podpora v každom (nie len terapeutickom) vzťahu.